Karuč - O mjestu

Naselje Karuč formirano je na istoimenom brijegu na obali Skadarskog jezera. Nastalo je kao sezonsko ribarsko stanište za odlaganje i čuvanje ribarskog pribora. Tek sredinom 19.vijeka postaje stalno naseljeno. Udaljeno je od Podgorice 20 km, idući starim putem prema Cetinju. 

Najstariji sačuvani objekat u naselju je kula Svetog Petra, podignuta na najistaknutijoj koti kupastog brijega. Poznatija je kao zimovnik vladike Petra Prvog Petrovića, koji je sagradio u prvoj ili drugoj deceniji 19.vijeka. Od tada je naselje  počelo da se širi, a kuće su podizane na nižim kotama dopirući do same vode jezera. Na fasadi kule se nalazi i niz puškarnica koje svjedoče ne samo o stambenom, već i odbrambenom karakteru koji je imala. Nakon smrti Petra I, u kuli je neko vrijeme radila škola koja se pominje 1871.godine.

Karuč je tipično ribarsko naselje, čiji su se stanovnici bavili isključivo ribolovom, koristeći ribom bogata izvorišta slatke vode u jezeru kao sto su Karuč i Volačka jama. Zbog pomanjkanja prostora za gradnju, odlikuju ga zbijene kuće, optimalno prilagođene konfiguraciji terena, sto je doprinijelo da čitavo naselje dobije terasast izgled. Većina očuvanih kuća i kućišta u izvornom obliku posjeduju nesumnjive kvalitete tradicionalne arhitekture.